AquaRio 的博客

AquaRio 的博客

题解 P5595 【【XR-4】歌唱比赛】

posted on 2019-10-20 22:46:17 | under 题解 |

题目传送门:[XR-4] 歌唱比赛

Description

有两个数,给出后 $n-i+1$ 位 $(1<=i<=n)$ 组成的数的大小关系。求两个数可能的值。

Solution

怎么感觉比第一题还签到?

其实把大小关系读进来,从后往前扫。

不存在合法的情况,当且仅当出现Z前面出现了一个别的字母。我们开一个bool变量,随便维护一下就可以了。

剩下就模拟吧,哪个大了,就给那一位填上较大的数字。

Code

/*
  Name: [XR-4] 歌唱比赛
  Author: Lovely_XianShen
  Date: 20/10/19 19:18
*/

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

char qaq[1000005];
int a[1000005],b[1000005];

int main() {
  bool notdeng=0;
  scanf("%s",qaq);
  int len=strlen(qaq);
  for(int i=len-1; i>=0; i--) {
    if(qaq[i]=='Z') {
      if(notdeng==1) {
        cout<<-1;
        return 0;
      }
      a[i]=3;
      b[i]=3;
    } else {
      notdeng=1;
      if(qaq[i]=='X') {
        a[i]=5;
        b[i]=0;
      } 
      if(qaq[i]=='Y'){
        a[i]=0;
        b[i]=1;
      }
    }
  }
  for(int i=0; i<len; i++)
    printf("%d",a[i]);
  cout<<endl;
  for(int i=0; i<len; i++)
    printf("%d",b[i]);
  cout<<endl;
}